preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

 

STRUČNA TIJELA ŠKOLE

-Učiteljsko vijeće

-Razredno vijeće.

UČITELJSKO VIJEĆE ČINE: učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

Učiteljsko vijeće:

-obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,

-na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,

-predlaže Školskom odboru školski kurikulum po pribavljenom mišljenju Vijeća roditelja,

-predlaže imenovanje razrednika i voditelja smjena,

-utvrđuje trajanje dopunskog rada po nastavnim predmetima,

-predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika,

-sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja,

-određuje članove povjerenstva za polaganje ispita iz nastavnog predmeta iz kojeg učenik nije zadovoljan zaključenom ocjenom,

-određuje termine održavanja popravnih ispita te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole,

-donosi konačnu odluku o ocjeni iz vladanja učenika,

-donosi odluku o promjeni upisanog programa na zahtjev učenika, odnosno roditelja,

-odlučuje o prelasku učenika iz druge škole na zahtjev učenika, odnosno roditelja,

-odlučuje o priznavanju inozemnih školskih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja,

-imenuje i razrješuje dva člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika,

-izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,

-predlaže članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge,

-na prijedlog nadležnog liječnika Škole - specijaliste školske medicine donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika,

-daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti te uvjetima za odvijanje odgojno - obrazovnog rada,

-donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja,

- raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,

-obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima.

RAZREDNO VIJEĆE ČINE: učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

-skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,

-skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,

-utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća,

-odlučuje o upućivanju učenika na predmetni ili razredni ispit,

-utvrđuje ocjenu iz vladanja,

-u slučaju izbivanja ili spriječenosti učitelja odnosno razrednika, utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta na prijedlog učitelja ili stručnog suradnika kojeg odredi ravnatelj,

-utvrđuje opći uspjeh učenika od petog do osmog razreda na prijedlog razrednika,

-predlaže izlete razrednog odjela,

-surađuje s Vijećem učenika,

-surađuje s Vijećem roditelja,

-surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika,

-raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,

-izriče pedagošku mjeru za koju je ovlašten,

-obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

 

 

preskoči na navigaciju