preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA; POSTUPAK

1. Poslodavac mora oglasiti oglas na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za traženo radno mjesto.

Oglas mora biti objavljen  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 7 dana prije predaje Zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Uz oglas Hrvatskom zavodu za zapošljavanje potrebno je dostaviti i program stručnog osposobljavanja s definiranim mentorom ( uz navedeno potrebno je poslati i dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta).

2. Poslodavac popunjava Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Uz Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) potrebno je priložiti:

a) Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja.

b) Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu
c) Izjavu poslodavca o broju zaposlenih
d) Izjavu poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci
e) Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci

Prava i obveze poslodavca: 

1. osigurati uvjete za neometano provođenje programa stručnog osposobljavanja za rad uz mentorstvo i u skladu s programom stručnog osposobljavanja koji je prilagođen zanimanju za koje se polaznik osposobljava,
2. izvršiti prijavu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji osobi koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa dodjeljuje posebnu šifru osiguranja,
3. izvršiti odjavu polaznika stručnog osposobljavanja pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje s danom raskida ugovora o stručnom osposobljavanju,
4. zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema članku 43. Zakona o doprinosima,
5. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zadnjeg radnog dana u mjesecu dostaviti Izvješće o prisutnosti kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć,
6. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje svaka tri mjeseca dostaviti izvode sa žiro računa iz kojih je vidljiva uplata obveznih doprinosa za sve radnike i osobe na stručnom osposobljavanju te ID obrasce ovjerene od Porezne uprave,
7. snositi trošak stručnog ispita i mentora,
8. u slučajevima prekida stručnog osposobljavanja za rad zbog korištenja prava rodiljnog/roditeljskog dopusta poslodavac je u obvezi omogućiti nastavak stručnog osposobljavanja u preostalom razdoblju do isteka 12 odnosno 36 mjeseci,
9. u slučaju kršenja ugovornih obveza od strane poslodavca i u slučaju da se polaznik zatekne na poslovima koji nisu u skladu s programom stručnog osposobljavanja za rad, poslodavac je u obvezi vratiti isplaćena sredstva na ime troškova obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja i sredstva isplaćena na ime naknade polazniku stručnog osposobljavanja u cijelosti uvećana za kamatu,
u svim drugim slučajevima raskida ugovora, poslodavac je u obvezi vratiti neiskorišteni dio sredstava isplaćenih na ime troškova obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja.

NAPOMENA ZA POLAZNIKE:

Na vrijeme dostaviti planirani datum polaganja stručnog ispita i potvrdu o položenom ispitu u tajništvo škole.

* Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad te Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad polaznici dostavljaju skenirano putem maila (svog savjetnika/ice)  ili putem pošte na adresu HZZ, Regionalni ured Zagreb, Zvonimirova 15, 10 000 Zagreb, svom savjetniku/ici.

 

preskoči na navigaciju