preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Ravnatelj

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.

Ravnatelj Škole obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i vodi rad i poslovanje Škole;
 • predstavlja i zastupa Školu;
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole;
 • zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;
 • predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada;
 • predlaže Školskom odboru statut i druge opće akte;
 • predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun;
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana;
 • provodi odluke stručnih tijela i Školskog odbora;
 • posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje;
 • planira rad, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća;
 • imenuje razrednike i voditelje smjena
 • imenuje povjerenstva sukladno Zakonu;
 • poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa;
 • brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika Škole;
 • poduzima mjere zaštite prava učenika i prijavljuje svako kršenje tih prava nadležnim tijelima;
 • odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika;
 • surađuje s učenicima i roditeljima;
 • surađuje s Osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima;
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu;
 • odlučuje o pedagoškim mjerama za koje je ovlašten;
 • sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine te o investicijskim radovima do 20.000,00 kuna bez PDV-a, a preko 20.000,00 kuna bez PDV-a prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno suglasnosti Osnivača;
 • izdaje učiteljima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena;
 • sudjeluje u radu Školskog odbora bez prava odlučivanja;
 • saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja;
 • predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost;
 • upućuje radnike na redovite liječničke preglede;
 • izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora;
 • izvješćuje Gradski ured o nemogućnosti konstituiranja Školskog odbora;
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

preskoči na navigaciju