preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Potrebna dokumentacija i obrasci:

ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Zahtjev(propisani obrazac)

Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja na propisanom obrascu.

Plan prijema na stručno osposobljavanje za tekuću godinu

Suglasnost Ministarstva uprave i Ministarstva financija (javni sektor)

Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

ZA JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE UPRAVE TE ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE KORISNICE PRORAČUNA:

Zahtjev(propisani obrazac)

Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja na propisanom obrascu.

Plan prijema na stručno osposobljavanje za tekuću godinu koji treba sadržavati popis radnih mjesta uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi te broj osoba koje planiraju primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema razini obrazovanja. Regionalni/područni ured je u obvezi dati mišljenje na Plan i o tome dostaviti obavijest podnositelju.

Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

OSTALI (PRIVATNI POSLODAVCI, JAVNE USTANOVE, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ):

Zahtjev (propisani obrazac)

Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja na propisanom obrascu.

Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu

Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na web stranici Zavoda www.hzz.hr.

Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci

Licenca obrtničke komore za trgovačka društva koja primaju osobe na stručno osposobljavanje za rad u obrtničkim zanimanjima.

VRSTA TROŠKOVA KOJE SNOSI HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE:

Poslodavcu:

uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) (588,16 kn za 2017. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 7.057,92 kn, za 24 mjeseca 14.115,84 kn

uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) (455,83 kn za 2017. godinu) što za 12 mjeseci iznosi 5.469,96 kn

trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

Polazniku:

novčana pomoć sukladno članku 8.a) Izmjena i dopuna zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12), visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koja u 2017. godini iznosi 2.620,80 kn. NAPOMENA: Ukoliko polaznik koristi mjeru u trajanju od 12 mjeseci najviši iznos novčane pomoći koji polazniku može biti isplaćen ne može biti veći od 31.449,60 kuna, te će se poravnanje izvršiti u zadnjem mjesecu provedbe mjere, a ukoliko polaznik koristi mjeru u trajanju od 24 mjeseca najviši iznos novčane pomoći koji polazniku može biti isplaćen ne može biti veći od 62.899,20 kuna, te će se poravnanje izvršiti u zadnjem mjesecu provedbe.

trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita za obveznike polaganja istog, osim ako zakonskim i podzakonskim propisima nije drugačije regulirano

VRSTA TROŠKOVA KOJE SNOSI POSLODAVAC:

– trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi poslodavac (neoporezivo davanje) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza;

ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca osoba ima pravo na troškove prijevoza;

ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu stručnog osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);

ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;

u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se stručno osposobljavanje provodi u istom mjestu;

u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.

Udaljenost između adrese stanovanja i adrese stručnog osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

– Ugovorom koji poslodavac potpisuje sa Zavodom biti će regulirana navedena obveza, uz obvezu dostave Izjave poslodavca o visini putnog troška. Isplatu troška prijevoza navedenog na Izjavi koju poslodavac preda Zavod će provjeravati temeljem JOPPD obrazaca koje poslodavac dostavlja pri redovnoj administrativnoj kontroli. Također, polaznik stručnog osposobljavanja imat će ugovornu obvezu obavijestiti Zavod ukoliko mu poslodavac ne isplati putni trošak sukladno predanoj Izjavi.

– Sankcije: za svaki mjesec za koji nije isplatio trošak prijevoza poslodavac je obvezan vratiti cjelokupan iznos mjere isplaćen za taj mjesec (trošak doprinosa, trošak novčane pomoći, trošak obrazovanja)

DODATNA POJAŠNJENJA:

Mentorstvo:

Poslodavac mora za polaznike koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu.

Mentor za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja.

Mentor može provoditi stručno osposobljavanje za rad za maksimalno tri osobe.

Iznimka: U slučaju da se osobe uključuju u stručno osposobljavanje za rad kod korisnika potpore za samozapošljavanje, na mentora se ne odnose gore navedeni uvjeti. Mentor je u navedenom slučaju isključivo osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje.

Upućivanje polaznika na obrazovanje:

Polaznike stručnog osposobljavanja poslodavci mogu uputiti u program obrazovanja i u ustanovu koji su samostalno odabrali, unutar prvih šest mjeseci stručnog osposobljavanja, ukoliko uoče da joj nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja.

Poslodavac pri tom podnosi regionalnom/područnom uredu Zavoda zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za obrazovanje.

NAPOMENA: Ukoliko se obrazovanje za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja provodi kod poslodavaca proračunskih korisnika, trošak koji će im Zavod isplatiti ne smatra se potporom male vrijednosti.

Regionalni/područni ured Zavoda ocjenjuje zahtjev te ga dostavlja Središnjem uredu na rezervaciju sredstava. Zahtjev se odobrava u roku od 7 dana od dana zaprimanja te se šalje obavijest poslodavcu o ocjeni istog. Pri ocjeni zahtjeva za obrazovanje polaznika stručnog osposobljavanja regionalni/područni ured procjenjuje njegovu nužnost i opravdanost, a s obzirom na program stručnog osposobljavanja te razinu i vrstu obrazovanja polaznika stručnog osposobljavanja.

Programi obrazovanja mogu trajati do 3 mjeseca.

BROJ POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA:

U državnoj/javnoj upravi, javnim službama, jedinicama lokalne uprave i regionalne samouprave moguće je koristiti ovu mjeru za najviše do 10% broja osoba od broja ukupno zaposlenih u prethodnoj godini.

Poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost stručno osposoljavanje može se odobriti ukoliko će broj osoba koje se stručno osposobljavaju dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci (neovisno o tome jesu li osobe bile u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme).

Poslodavac je tijekom stručnog osposobljavanja u obvezi održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je odobreno stručno osposobljavanje, ali uvećan za broj osoba na stručnom osposobljavanju, što znači da broj mora biti jednak ili veći od broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva.

Poslodavac je obvezan u roku od 15 dana izvijestiti Zavod o smanjenju broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva te sukladno zaključku, u roku od 60 dana nadoknaditi početno utvrđeni broj zaposlenih ili vratiti neiskorišteni dio isplaćenih sredstava. Ukoliko poslodavac ne izvijesti Zavod o smanjenu broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva (što će Zavod provjeravati tromjesečno), poslodavac mora vratiti sva ukupno isplaćena sredstva po osnovi korištenja mjere stručno osposobljavanje uvećana za zakonsku zateznu kamatu (uključujući doprinose za obvezna osiguranja i iznos novčane pomoći osobi koji isplaćuje Zavod).

Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz stručno osposobljavanje za rad ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

Korisnici potpore za samozapošljavanje mogu za vrijeme trajanja ugovorne obveze koristiti stručno osposobljavanje za rad za dvije osobe.

(*) prema podacima iz Izjave poslodavca o broju zaposlenih (na određeno i neodređeno vrijeme), o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

PONOVNO KORIŠTENJE MJERE:

Ako poslodavac koji ima status poduzetnika, odnosno obavlja gospodarsku aktivnost  (u realnom sektoru), a nakon isteka sklopljenog/ih ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa želi ponovno koristiti stručno osposobljavanje, to će moći ako u radnom odnosu zadrži određeni broj osoba koje su se stručno osposobljavale i to kako slijedi:

ako je imao do tri osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zadrži najmanje jednu osobu u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine moći ponovno primiti onoliko osoba na stručno osposobljavanje koliko je imao i u prethodnoj godini (pod uvjetom da im može osigurati mentora).

ako je imao do pet osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zadrži najmanje dvije osobe u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine moći ponovno primiti onoliko osoba na stručno osposobljavanje koliko je imao u prethodnoj godini (pod uvjetom da im može osigurati mentora).

ako je imao šest ili više osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te zadrži najmanje 30% (mali i srednji poslodavci, odnosno 50% veliki poslodavci) u radnome odnosu po isteku mjere, iduće će godine moći ponovno primiti onoliko osoba na stručno osposobljavanje koliko je imao u prethodnoj godini (pod uvjetom da može osigurati mentora).

Napomena: Poslodavac osobi koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Stručno osposobljavanje provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, 5 dana u tjednu.

TKO NE MOŽE KORISTITI MJERU:

poslodavci koji nemaju zaposlenih radnika,

poslodavci koji su unazad šest mjeseci donijeli odluku o Otkazu ugovora o radu iz poslovno uvjetovanih razloga za radna mjesta za čije obavljanje poslova podnose zahtjev za stručno osposobljavanje. Ukoliko poslodavac ima više organizacijskih jedinica, ovaj se kriterij primjenjuje na razini pojedine organizacijske jedinice.

Napomena: Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih mogu koristiti potpore za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik obrta prijavljen na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika. U slučaju da je riječ o obrtu ili samostalnoj djelatnosti koji je korisnik potpore za samozapošljavanje iz 2017. godine, moguće je odobriti stručno osposobljavanje za rad za dva polaznika stručnog osposobljavanja za rad. Ovo izuzeće se ne odnosi na obrte i samostalne djelatnosti koji su korisnici potpore za samozapošljavanje i nije istekla ugovorna obveza iz prethodnih godina. Poslovni subjekti koji su registrirani unazad 12 mjeseci mogu koristiti stručno osposobljavanje za rad isključivo ako imaju najmanje jednu zaposlenu osobu unazad 6 mjeseci, osim u slučaju da su korisnici potpore za samozapošljavanje.

 

preskoči na navigaciju