preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Poučni članci

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije obavlja se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije upravni je postupak koji podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

NADLEŽNOST ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE:

Postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova, koja može zatražiti mišljenje Agencije, ako isto smatra potrebnim.

POSTUPAK: 

Postupak se pokreće na zahtjev stranke i na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.
Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja  

- svjedodžba (diploma) stečena u inozemstvu u izvorniku (ili ovjerenoj preslici)

-ovjereni prijevod završne svjedodžbe (diplome) na hrvatski jezik koju izdaje ovlašteni sudski tumač osim za isprave izdane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

 -isprava o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice ili druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo)

-u slučaju promjene imena ili prezimena – preslika javne isprave koja dokazuje promjenu (npr. rješenje, izvod iz matice).

*ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE MOŽETE PREUZETI NA DNU STRANICE


PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. i čini njegov sastavni dio, a sadrži: općeprihvaćenu definiciju nasilja; obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika; oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika i ostale aktivnosti i obveze.

 

preskoči na navigaciju